Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583)

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Celem niniejszego wniosku jest współdziałanie z Gminą/Miastem w zakresie corocznego wdrażana obowiązkowych, wskazanych przez Ustawodawcę środków poprawy efektywności energetycznej - co nakazuje art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej.

Jednym z wymienionych przez Ustawodawcę wzmiankowanych środków - jest realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji”

Podstawą naszego wniosku są również przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-07)

W szczególności - ex professo - łącząc uzasadniony interes pro publico bono z naszym know-how pragniemy współdziałać z Decydentami w podjęciu działań w obszarze termomodernizacji z zastosowaniem płyt styropianowych  w technologii EPS, XPS, etc 

Oczywiście poddamy się wszelkim procedurom dotyczącym wydatkowania środków publicznych, złożymy oferty optymalizacyjne - zgodnie z art. 241 KPA, etc 

Ponadto:

Ustawa o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468.Dz. U. 2016 poz. 831), nakłada na Decydentów z Jednostek Sektora Administracji Publicznej - permanentne wdrażanie “środków poprawy efektywności energetycznej” - scilicet art. 6 tejże ustawy - jak pisaliśmy powyżej - inter alia:  ...realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

   Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.), Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052 ) w kontekście ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-07), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  ustawy o efektywności energetycznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej, w przedmiocie:

Osnowa Wniosku: 

 • 1.1) Spisu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściwych miejscowo dla terenu Gminy, danych kontaktowe Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu kompetencji i zadań  nadzoruje sprawy dot. wyżej wymienionych PSZOK’ów  - scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 
 • 1.2) Rocznych ilości zbieranych w PSZOK odpadów styropianu czyli EPS (budowlanego, z rozbiórek, kształtek ochronnych dla mebli, sprzętu AGD) - wszystko za 2021 r.
 • 1.3) Uzyskania Informacji dot. dalszego zagospodarowania zebranych odpadów styropianu (kierowane do instalacji RIPOK – adres, lub kontakt do recyklera). W szczególności – interesują nas losy strumienia.
 • 1.4) Opisu zadań jakie gmina wdrożyła w ciągu ostatnich  5 lat w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • 1.5) Środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, które wdraża Kierownik JST w 2022 r., zarezerwowanych na to środków finansowych oraz stanu realizacji tego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z informacją o korzystaniu z technologii ociepleń EPS, XPS.

 

 

*Petycja odrębna:

Wnosimy petycję do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).  (infografika dostarczona przez Zamawiającego) - vide załącznik.

 

Zdaniem wnoszącego - niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i ustawy o dostępie do inf. publicznej  - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie.  

*Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek  i odrębną petycję   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań w trybie art. 8 Ustawy o petycjach - wnosimy o opublikowanie treści petycji  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na co petycjodawcy niniejszym wyrażają zgodę.

Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.   

 

Korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie – i ich kompletacja  nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem oraz  dane te   wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując osnowy powyższego wniosku. 

 

 • 7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) – poczty elektronicznej: termomodernizacja@samorzad.pl i srodowisko@producencistyropianu.pl
 • 8) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres termomodernizacja@samorzad.pl i srodowisko@producencistyropianu.pl
 • 9) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 

 

 

Współwnioskodawca:

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

 1. Puławska 72 lok. 1

02-603 Warszawa

srodowisko@producencistyropianu.pl

 

 

Współwnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

 1. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

 • opis: styropian

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne