Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

O PROJEKCIE / ABOUT THE PROJECT

O PROJEKCIE. OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
(środa, 17 czerwiec 2015)

Wszystko o projekcie ”Termomodernizacja - oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo".

ABOUT THE PROJECT. Saving energy and promoting renewable energy
/Wednesday, 17 June 2015/

All about the project "Thermomodernization - saving energy and promoting renewable energy sources in public buildings of the Commune Zblewo".

See moore:

Saving energy and promoting renewable energy sources - pdf / Ranking list of projects for the result "Improving energy efficiency in buildings" - pdf / Promotional brochure - pdf / Clean air and energy saving in the municipality - pdf / Stage I - Information and promotion - pdf/ II STAGE - INFORMATION AND PROMOTION - pdf / PROMOTION IN SCHOOLS

„OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”/ “SAVING ENERGY AND PROMOTING RENEWABLE ENERGY"

„OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”/ “SAVING ENERGY AND PROMOTING RENEWABLE ENERGY"

Dnia 8 maja 2014 roku, Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowanego, zwanego dalej: Komitetem zatwierdził listy rankingowe projektów z rezultatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach”.

Lista rankingowa (patrz załącznik nr 1) obejmuje 43 projekty, z czego 39 dotyczy efektywności energetycznej, a 4 – energii odnawialnej. Na pozycji 16 została umieszczona Gmina Zblewo. Tytułem projektu jest ”Termomodernizacja – oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 674 845, 00 zł. Kwota dofinansowania to 2 062 684, 00 zł, czyli 80% inwestycji. Kwota alokacji dostępna dla projektu to 196 056 553 zł.

Obiekty użyteczności publicznej, które obejmuje program to 5 szkół publicznych w Gminie: Zespół Szkół Zblewie, Pinczynie, Kleszczewie Kościerskim, Borzechowie i Bytoni, a także budynek Urzędu Gminy i GOK.

W czasie wakacji, w każdym z 6 budynków zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne typu „LED”. W niektórych placówkach oświatowych tj. ZS w Borzechowie i Bytoni, tradycyjne kotły węglowe i olejowe zastąpi ekologiczna biomasa, a na dachach szkół w Bytoni, Kleszczewie Kościerskim, Pinczynie oraz Zblewie zostaną zamontowane

kolektory słoneczne, dzięki którym energia słoneczna będzie dostarczać ciepłą wodę i wspomagać ogrzewanie.

Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii.

Warto dodać, że w wyniku realizacji wszystkich tych przedsięwzięć nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 900 ton rocznie oraz obniży koszty zużycia energii o ponad 40% rocznie.

Bardzo dużą uwagę włodarze Gminy przywiązują do promowania tego projektu wśród młodzieży i mieszkańców Gminy. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego we wszystkich placówkach oświatowych zostały przeprowadzone akcje promocyjno-edukacyjne programu, w której uczniowie mogli dowiedzieć się o korzyściach płynących z oszczędności energii oraz alternatywnych źródłach energii otrzymując materiały i broszurki.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Saving Energy and Promoting Renewable Energy"

On May 8, 2014, the Project Selection Committee Operational Program EN 04 "Energy saving and promotion renewable energy sources "under the Financial Mechanism  The European Economic Area and the Norwegian Mechanism Funded, hereinafter referred to as: the Committee approved the ranking lists Projects from "Improving Energy Efficiency in Buildings".

The ranking list (see appendix 1) includes 43 projects, of which 39 concerns energy efficiency and 4 - renewable energy. At position 16 was placed Zblewo Commune. The project is Thermomodernization - saving and promoting renewable energy in buildings Zblewo Municipality. The total cost of the investment is 2,674,845.00. The amount of co-financing is 2 062 684, 00 zł,  80% investment. The allocation amount available for the project is PLN 196,056,553.

Public utilities that include the program are 5 schools Public in the Commune: Zblewo School Complex, Pinczyn, Kleszczewo Kościerskie, Borzechowo and Bytonia, as well as the building of the commune office and GOK.

During the holidays, in each of the 6 buildings will be listed Energy-saving type "LED". In some institutions educational institutions such as ZS in Borzechowo and Bytonia, traditional coal boilers and oil will replace ecological biomass, and on the roofs of schools in Bytonia, Kleszczewo Kościerskie, Pinczyn and Zblewo will be installed Solar collectors, which will provide the solar energy to provide warmth water and support heating.

The program aims to reduce greenhouse gas emissions air pollution and increase the share of renewable sources in gaining energy.  It is worth adding that as a result of all these undertakings will reduce carbon dioxide emissions by more than 900 tons per year and decrease energy costs of over 40% per year.

Very much attention of the commune authorities attach to promoting it project among youth and inhabitants of the Commune.

Even before the end of the school year in all settings Educational campaigns were carried out, in which the students could learn about the benefits flowing from energy savings and alternative energy sources to receive materials and brochures.

„CZYSTE POWIETRZE I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W GMINIE ZBLEWO”/ "CLEAN AIR AND ENERGY SAVING IN THE MUNICIPALITY ZBLEWO"

Czyste powietrze i oszczędność energii w Gminie Zblewo / "Clean air and energy saving in the Municipality Zblewo"

„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” to program w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 PL-04, którym objęto 5 szkół publicznych w Gminie: Zespół Szkół Zblewie, Pinczynie, Kleszczewie Kościerskim, Borzechowie i Bytoni, a także budynek Urzędu Gminy i GOK.

Dzięki złożonemu przez Gminę Zblewo w sierpniu 2013 roku wnioskowi aplikacyjnemu do NFOŚiGW w Warszawie, projekt znalazł się na zatwierdzonej liście rankingowej na 16 pozycji na 34 wnioski, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 80% na całe przedsięwzięcie tj. prawie 2, 1mln zł dotacji.

W czasie wakacji, w każdym z 6 budynków zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne typu „LED”. W niektórych placówkach oświatowych tj. ZS w Borzechowie i Bytoni, tradycyjne kotły węglowe i olejowe zastąpi ekologiczna biomasa, a na dachach 4 szkół pojawią się kolektory słoneczne, dzięki którym energia słoneczna będzie dostarczać ciepłą wodę i wspomagać ogrzewanie.

Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii. Warto dodać, że w wyniku realizacji wszystkich tych przedsięwzięć nastąpi redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 900 ton rocznie oraz obniży koszty zużycia energii o ponad 40% rocznie.

Bardzo dużą uwagę włodarze Gminy przywiązują do promowania tego projektu wśród młodzieży i mieszkańców Gminy. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego we wszystkich placówkach oświatowych zostały przeprowadzone akcje promocyjno-edukacyjne programu, w której uczniowie mogli dowiedzieć się o korzyściach płynących z oszczędności energii oraz alternatywnych źródłach energii otrzymując materiały i broszurki.

Podobne akcje informacyjno-promujące będą się odbywać na terenie Gminy Zblewo podczas całej realizacji tego programu m.in. podczas festynów letnich. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2014 roku.

Fot. Promocja wniosku w Zespole Szkół w Pinczynie

Fot. Lider cyklu promocji.

------------------------------------------------------------------------------------

"Clean air and energy saving in the Municipality Zblewo"

"Saving energy and promoting renewable energies" is program under the European Area Financial Mechanism Economic 2009-2014 PL-04, which covers 5 public schools In the Commune: Zblewo School Complex, Pinczyn, Kleszczewo Kościerskie, Borzechowo and Bytonia, as well as the building of the commune office and GOK.

Thanks to the application submitted by the Municipality of Zblewo in August 2013 The project has been approved by the NFOŚiGW in Warsaw ranked 16th out of 34 applications that received funding in the amount of 80% for the entire project, ie almost 2, 1m zloty. During the holidays, in each of the 6 buildings will be listed Energy-saving type "LED". In some institutions educational institutions such as ZS in Borzechowo and Bytonia, traditional coal boilers and oil will replace ecological biomass, and on the roofs of 4 schools will appear Solar collectors, which will provide the solar energy to provide warmth water and support heating.

The program aims to reduce greenhouse gas emissions air pollution and increase the share of renewable sources in gaining energy. It is worth adding that as a result of all these undertakings will reduce carbon dioxide emissions by more than 900 tons per year and decrease energy costs of over 40% per year. Very much attention of the commune authorities attach to promoting it project among youth and inhabitants of the Commune.

Even before the end of the school year in all settings Educational campaigns were carried out, in which the students could learn about the benefits flowing from energy savings and alternative energy sources to receive materials and brochures.

Similar information and promotion actions will take place on the site Commune Zblewo during the whole implementation of this program, among others. during the festivities summer. The planned investment will be completed by the end of October 2014 year.

Fig. Promotion of the application in the School Complex in Pinczyn

Fig. Leader of the promotion cycle.

INFORMACJA I PROMOCJA/ INFORMATION AND PROMOTION

ETAP: INFORMACJA I PROMOCJA

Projekt: Program Operacyjny PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Projektu ”Termomodernizacja - oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo.

Wykonawca: Marta Machut, Ul. Ceynowy 17, 83-400 Kościerzyna

Termin: 2014-07-07

Podjęte działania:

1. Przygotowanie ulotek informacyjno-edukacyjnych o programie.

2. Stworzenie dużych oraz średnich plakatów informacyjno-edukacyjnych o programie.

3. Przygotowanie koszulek z logiem fundatorów programu.

4. Dostarczenie kompletów ulotek do każdej szkoły objętej programem.

- Podczas zakończenia roku szkolnego, każdy uczeń otrzymał broszurę o programie, wraz ze świadectwem.

5. Wywieszenie plakatów w każdej placówce objętej programem.

6. Organizacja akcji promocyjno-edukacyjnej w Zespole Szkół Publicznych w Pinczynie, dnia 27.06.2014 roku, podczas której uczniowie, nauczyciele oraz rodzice:

- Otrzymali ulotki informacyjno-edukacyjnej o programie

- Dowiedzieli się o nadchodzących zmianach w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zblewo

- Dowiedzieli się o korzyściach płynących z programu, czyli: ochrona środowiska, oszczędność energii., mechanizm powstawania

odnawialnych źródeł energii.

 - Przyjęci małym poczęstunkiem.

7. Przygotowanie artykułu prasowego na temat programu.

8. Tłumaczenie na język angielski.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt ulotki informacyjno-edukacyjnej programu

2. Projekt plakatu (średniego i dużego)

3. Zdjęcia wywieszonych plakatów w placówkach objętych programem

4. Zdjęcia z akcji promocyjno-edukacyjnej z Zespole Szkół Publicznych w  Pinczynie w dniu 27.06.2014 r.

5. Artykuł prasowy

------------------------------------------------------------

AND STAGE: INFORMATION AND PROMOTION

Design: Operational Program PL 04 "Saving energy and promoting renewable sources energy "under the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the project "Thermomodernization - saving energy and promoting renewable energy in buildings Zblewo Municipality.

Performer: Marta Machut, Ul. Ceynowy 17, 83-400 Kościerzyna.

Term: 2014-07-07

Action taken:

1. Preparation of informational and educational leaflets about the program.

2. Creating large and medium informational and educational posters program.

3. Preparation of T-shirts with the logo of the founders of the program.

4. Delivering leaflets to each school covered by the program.

At the end of each school year, each student received a booklet

program, along with the certificate.

5. Placing posters in each program facility.

6. Organization of promotional and educational activities in the School of Public Schools

Pinczyn, 27.06.2014, during which students, teachers and parents:

• They received information and educational leaflets about the program

• They learned about the upcoming changes in utility buildings public in the commune of Zblewo

• They learned about the benefits of the program, namely: protection environment, energy saving. Mechanism of formation renewable energy sources.

• Adopt a small snack.

7. Prepare a press release about the program.

8. Translate into English.

ATTACHMENTS:

1. Draft information leaflet for the program

2. Poster design (medium and large)

3. Photos of posters posted in the institutions covered by the program

4. Photos from the promotional and educational campaign from the School of Public Schools

Pinus on June 27,

5. Press article

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne