Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

NOWE STAWKI OPŁAT OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

MIESZKAŃCY:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się od gospodarstwa domowego:

  • 38,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 77,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
  • 115,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego i więcej.

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  • 2,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 3,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,
  • 5,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego i większego.

FIRMY:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za pojemnik o pojemności:

stawki

LETNICY :

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • 200,00 zł – za rok, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 600,00 zł – za rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i odpady zbierane są zbierane jako niesegregowane.

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne