Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Polityka ochrony prywatności -  www.zblewo.pl

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.zblewo.pl (dalej „Serwis internetowy”) jest Gmina Zblewo w Zblewie z siedzibą ul. Główna 40, 83-210 Zblewo.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
- drogą elektroniczną: iod@zblewo.pl
- telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38
- osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo.

2. Gromadzenie danych (przetwarzanie danych osobowych)

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych uzyskiwane są automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:

  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

3. Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane zbierane automatycznie przechowujemy nie dłużej niż przez 120 dni.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2 ;
  • prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku gdy przetwarzanie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadku wątpliwości odnośnie przetwarzania danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
◦ podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
◦ inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

4. Mechanizm cookies 

Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach na którym udostępniany jest serwis www.okib.pl przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.  

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 

Gmina Zblewo umieszcza pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; tworzenia statystyk oglądalności. 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

5. Wykorzystywanie danych

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych. 

Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Gminy Zblewo. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom. 

 

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne