Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Wójt Gminy Zblewo, na mocy art. 4 (1) przedmiotowej ustawy powołał zarządzeniem Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 • Przewodnicząca komisji - Emilia Bielska
 • Członek komisji:
  • Hanna Dunajska
  • Sylwia Podwojska
  • Beata Szwoch
  • Elżbieta Opat-Wróblewska
  • Izabela Orlikowska-Kawska
  • Marcin Jankowski
 • Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Emilia Bielska – przyjmuje codziennie od godz. 8.00 do 16.00

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie

 1. Inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych:
  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 2. Przyjmowanie i rozpatrywaniem wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego
 3. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu
 4. Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu.
 5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Zblewie.
 6. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zblewo.
 7. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Procedura zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a zobowiązanie do leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2277).

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie oraz Prokurator.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie przyjmuje wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Zblewo. Wnioski można składać pocztą lub osobiście od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Zblewie (biuro podawcze)

Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na osobiście.

WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 w/w Ustawy, osoby które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizację małoletnich
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

DOBROWOLNE LECZENIE

Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu, leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie terapię w wybranym przez siebie ośrodku, zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie komisji, z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania uczestnictwa w terapii i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji jej odbywania, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

KIEROWANIE WNIOSKU O PRZYMUSOWE LECZENIE DO SĄDU.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • do Sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do Sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd kieruje taką osobę na badanie biegłych. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania dowodów. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego posługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Gdzie szukać pomocy: ALKOHOL

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim
  Chopina 9, 83-200 Starogard Gdański
  tel. +48 58 56-294-93, +48 58 56-271-95
  fax: +48 58 56-294-93
  e-mail: opirpa_starogardgdanski@wp.pl
 2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
  Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański
  tel. +48 58 562 06 00
  fax: +48 058 56 23 650
 3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie
  ul., Stanomino 5, 78-217 Stanomino
  tel. +48 94 311 06 39
  fax: +48 94 31 10 650
  e-mail: sekretariat@wotuwstanomino.pl
 4. Oddział Leczenia Uzależnienia od alkoholu w Żukówku
  Żukówko 16, 77-100 Bytów
  tel. +48 59 823 23 31

Gdzie szukać pomocy: NARKOTYKI (spis ośrodków w załączniku do pobrania)

ZOBACZ UCHWAŁY:

ROK 2020

Uchwała nr XXVII/223/2020 Rady Gminy Zblewo z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zblewo na 2021 rok  pokaż 

Uchwała nr XXVII/222/2020 Rady Gminy Zblewo z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Zblewo na 2021 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pokaż  

WZÓR WNIOSKU:

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne