Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

OPŁATY – ZASADY WNOSZENIA

Właściciel nieruchomości podejmuje decyzję o wyborze sposobu zbierania (segregowania) odpadów (selektywnie, selektywne i kompostowane odpadów biodegradowalnych, nieselektywnie) od tej decyzji zależeć będzie wysokość późniejszych opłat.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 25 danego miesiąca, którego obowiązek opłaty dotyczy. Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą do 25 maja, a drugą do 25 września danego roku.

Opłatę uiszcza się na wskazany przez Urząd Gminy Zblewo rachunek bankowy.

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Gmina sama określi w drodze decyzji wysokość opłaty. Wówczas przyjęta zostanie stawka za odbiór odpadów niesegregowanych, co wiąże się z wyższą opłatą. Dlatego opłaca się samemu złożyć deklarację i zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów na swojej posesji. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Należy przez to rozumieć zobowiązanie do uiszczenia opłaty na rzecz gminy. Jeżeli takie wpłaty nie będą dokonywane, należności z tego tytułu będą egzekwowane zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej.

drukuj (OPŁATY – ZASADY WNOSZENIA)

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne