Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Konsultacje dot. projektu programu współpracy na 2022 rok

Wójt Gminy Zblewo ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Szczegóły w zarządzeniu Wójta Gminy Zblewo.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opinii oraz uwag w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22.11.2021 r. , a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 29.11.2021 r.

Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Zblewo.

2. Konsultacje odbywają się poprzez zgłoszenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu.

3. Opinie i uwagi należy składać pisemnie, na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia wójta z 22.11.2021 r.

4. Formularz o którym mowa w pkt.3 należy składać w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@zblewo.pl;

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Zblewie, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo;

c) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Zblewie – ul. Główna 40.

Zarządzenie Nr 329/21 w sprawie ogłoszenia konsultacji wraz z projektem Programu oraz ogłoszeniem - link do BIP Gminy Zblewo

Kontakt w sprawie konkursu: sekretarz gminy Daniel Szpręga, 58 588 43 81

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne