Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

GOK w Zblewie zaprasza do udziału w konkursie "Mały architekt". O tym, że budowanie z klocków to najlepsza zabawa nie trzeba przekonywać nikogo, kto bawił się nimi w dzieciństwie. Na układaniu domków, wież, placów zabaw można spędzić godziny. I właśnie do takiej aktywności chcemy zachęcić dzieci. Czekamy na zdjęcia Waszych budowli z klocków. To do dzieła Kochani!!!

(GOK w Zblewie)


Regulamin Internetowego Konkursu
pt. „Mały architekt”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie
Termin konkursu: 03.08.2020r. do 12.08.2020r.
Adres mailowy: gok@zblewo.pl

Cele konkursu:
1. Stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej.
2. Rozwój wyobraźni i zainteresowań.
3. Kształtowanie uzdolnień manualnych.
4. Kształtowanie umiejętności zaprojektowania budowli z klocków .
5. Prezentacja talentów.
6. Zapewnienie zajęć manualnych dla dzieci.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z terenu Gminy Zblewo.
2. Każdy uczestnik może zaproponować jedną budowlę z klocków. Praca musi być wykonana indywidualnie przez uczestnika według własnego projektu.
3. Budowla wykonana może być z dowolnych klocków.
4. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 1).
5. Zdjęcie budowli z klocków wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, należy wysłać na adres mailowy organizatora do dnia 12.08.2020 do godz. 24:00.
W wiadomości należy również umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział w konkursie rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
Komisja konkursowa:
1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja Konkursowa.
2. Przy ocenianiu prac Komisja będzie uwzględniać ujęcie przesłania konkursowego, staranność wykonania, wrażenie artystyczne i samodzielność.
3. Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
4. Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.

Nagrody i wyróżnienia:
1. Spośród nadesłanych prac wyłonieni zostaną laureaci I miejsca w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 3 do 5 lat
b) II kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 6 do 8 lat
c) III kategoria prace wykonane przez dzieci w wieku od 9 do 12 lat
Komisja może również przyznać po 1 wyróżnieniu w każdej kategorii wiekowej.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora do dnia 20.08.2020
3. Wszystkie otrzymane prace zostaną opublikowane na Facebooku Organizatora.
4. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.
5. O sposobie i możliwości odebrania nagrody organizator poinformuje na swoim profilu na Facebooku.
6. Zdjęcia zwycięskich prac zostaną opublikowane na profilu organizatora na Facebooku).
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na Facebooku Organizatora i w siedzibie Organizatora: Zblewo, ul. Główna 40.
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w niniejszym Regulaminie.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………… na potrzeby Gminnego Ośrodka
(imię i nazwisko)
Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

……………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Informuje się że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOKu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

  • opis: konkurs

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne