Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

logo

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 215 /2020

Wójta Gminy Zblewo

z dnia 22.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Zblewo, działając zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818)

ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Zblewo.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zamawiający: Gmina Zblewo; 83-210 Zblewo ul. Główna 40

Adres do korespondencji: Urząd Gminy w Zblewie, Ul. Główna 40, 83-210 Zblewo;  tel. (+48) 58 5884381, (+48) 58 5884567

Termin i miejsce składania ofert.

  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na wybór Partnera do projektu  w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, RPO WP”, w siedzibie Urzędu Gminy w Zblewie, Ul. Główna 40, 83-210 Zblewo. Oferta może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
  • Oferty można składać w terminie od 23 grudnia 2020r. do 18 stycznia 2021 r. do godz. 10,00
  • Termin składania ofert upływa dnia 18 stycznia 2021 r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
  • Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone. Koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
  • Wszelkie dodatkowe pytania związane z prowadzonym naborem na partnera należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Zblewie, Ul. Główna 40, 83-210 Zblewo
    lub Fax: (+48) 58 5884569 bądź na adres e-mail: mischke@cuwzblewo.pl

Wójt Gminy Zblewo
Artur Herold

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami.
  2. Formularz oferty.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne