Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

Wójt Gminy Zblewo ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Szczegóły w zarządzeniu Wójta Gminy Zblewo - do pobrania poniżej.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opinii oraz uwag w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 28.10.2019 r. , a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 07.11.2019 r.

Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Zblewo.

2. Konsultacje odbywają się poprzez zgłoszenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu.

3. Opinie i uwagi należy składać pisemnie, na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia wójta z dnia 25 października 2019 r.

4. Formularz o którym mowa w pkt.3 należy składać w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@zblewo.pl;

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Zblewie, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo;

c) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Zblewie – ul. Główna 40.

______

Więcej: BIP Gminy Zblewo - Zarządzenie nr 79/19 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (link)

Szczegółowe informacje: UG Zblewo - Agnieszka Sender, tel. (58) 588 43 81 wew.22.

 

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne