Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

6RlP3wlBEARBtEmaIbMIgiAIgiCIK0MyiyAIgiAIIiiQzCIIgiAIgggKzZNZFP1DEARBEARxBcibRRAEQRAEERRIZhEEQRAEQQQFklkEQRAEQRBBgWQWQRAEQRBEUCCZRRAEQRAEERRIZhEEQRAEQQQFklkEQRAEQRBBgWQWQRAEQRBEUCCZRRAEQRAEERRIZhEEQRAEQQQFklkEQRAEQRBB4f8BJmsQz+0ub4cAAAAASUVORK5CYIIA„Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”.

Beneficjent: Gmina Zblewo
Wartość projektu:
14 369 495,01 zł;
Wysokość dofinansowania: 7 255 439,30 zł.
Okres realizacji: do 31.01.2022 r.

Gmina Zblewo w latach 2018-2022 zrealizuje inwestycję pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”. Wójt gminy Artur Herold, w dniu 15 marca br. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ww. projektu. Wniosek gminy Zblewo otrzymał wsparcie unijne w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z zapisami umowy, koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia wyniesie 14 369 495,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 7 255 439,30 zł. Zadania objęte dofinansowaniem będą realizowane do 31.01.2022 r.

CEL PROJEKTU:

Nadrzędnym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zblewo.

ZAKRES PROJEKTU:

W ramach projektu zrealizowanych zostanie kilka zadań inwestycyjnych w skład, których wchodzą:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zblewie (termin realizacji: 2020-2022);

Zadanie obejmie m.in. budowę dwóch nowych reaktorów biologicznych pracujących w układzie zbliżonym do A2/O z osadnikami wtórnymi, rozbudowę węzła oczyszczania mechanicznego, rozbudowę urządzeń gospodarki osadem nadmiernym, budowę i rozbudowę budynku socjalno-biurowego i budynku garażowego wraz z wiatą garażową oraz przebudowę drogi prowadzącej do oczyszczalni. Ponadto inwestycja na terenie oczyszczalni obejmuje także budowę instalacji OZE o mocy do 40 kW tj. ogniw fotowoltaicznych produkujących energię na potrzeby oczyszczalni ścieków, ograniczając tym samym zużycie energii z przyłącza sieci energetycznej na terenie obiektu.

2. Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności 150 m3 w hydroforni w Zblewie (termin realizacji: 2019);

Zadanie zrealizowane będzie na terenie ujęcia wody w Zblewie (w obrębie ulic: Chojnicka, Ciska, Podgórna). Wykonany tu zostanie dodatkowy zbiornik retencyjny, jednokomorowy o pojemności 150 m3. Będzie on służyć magazynowaniu wody pitnej, co pozwoli na wyrównanie okresowych deficytów wody. Projekt obejmuję również budowę kompletnych baterii ogniw fotowoltaicznych do produkcji prądu o mocy do 40 kW. Przypomnijmy, iż stacja ma strategiczne znaczenie dla gminy Zblewo - zapewnia bowiem dostawę wody do ok.70% mieszkańców naszej gminy.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce (termin realizacji: 2019);

Z uwagi na liczne awarie na starej sieci azbestowo-cementowej w Jeziercach (od stacji uzdatniania wody) oraz ze względu na jej niewystarczające przekroje do przesyłu właściwej ilości wody, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców, zostanie przebudowana sieć wodociągowa na odcinku ok. 2,34 km.

4. Przebudowa stacji uzdatniania i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Jezierce (termin realizacji: 2019);

Zadanie polegać będzie m.in. na budowie studni głębinowej oraz likwidacji istniejącego otworu, budowie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 75 m3 każdy, wymianie urządzeń w SUW w istniejącym budynku oraz budowie pomp II stopnia. Przebudowa stacji ma na celu zlikwidowanie okresowych niedoborów w dostawie wody i utrzymanie stałego ciśnienia wody. Przypomnijmy, iż modernizowana stacja uzdatniania wody dostarcza wodę dla m. Semlin, Kleszczewo Kościerskie i Jezierce.

B9A1CZrg6jI2AAAAAElFTkSuQmCCAA==

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne