Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił  konkurs na 2018 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Nasza gmina bierze w nim udział.

Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej : www.wfos.gdansk.pl.

Wysokość dofinansowania zadania może wynosi do 100%  kosztów kwalifikowanych (brutto), z tego do 70 % z WFOŚiGW w Gdańsku i  do 30 % z budżetu gminy.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej, które wynoszą:

  • nie więcej niż 600 zł za Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  • nie więcej niż 300 zł za Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie: transport i unieszkodliwienie odpadu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, obejmujące między innymi demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo – cementowych pochodzących z budynków położonych na terenie gminy Zblewo, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w  2018 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych na budynkach,  proszeni są o złożenie kompletnego wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16.    Druki wniosku i  załączników można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo,  www.bip.zblewo.pl w zakładce „Formularze do pobrania” lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 16. Kompletne wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Zblewo pok. Nr 1, w terminie  do 30 maja 2018 r. włącznie. Wnioski  niekompletne i złożone  po terminie  nie będą brane pod uwagę.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne