Menu witryny

Grafika strony

Odnośniki

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach (pełna treść dostępna w BIP Gminy Zblewo - TUTAJ)

I. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych
1. Do dnia 15 marca 2018 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów:  gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego,  sztumskiego, tczewskiego oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot.

2. Dokumenty zgłoszeniowe kandydaci mogą:

  • składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - budynek Urzędu Marszałkowskiego, piętro I, pok. 130 , od poniedziałku do piątku w godz. 7:45-15:45
  • kierować na adres e-mailowy gdansk@kbw.gov.pl (w takim przypadku oryginały dokumentów muszą wpłynąć do Delegatury w terminie wskazanym w pkt. 1.)
  • nadesłać pocztą na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.
  • zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Delegatury a nie data stempla pocztowego.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Odnośnik do uchwały oraz zgłoszenia.
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kandydata wyższego wykształcenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Dla ułatwienia kontaktu z kandydatem  proszę o podanie na formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu.

4.    Zgodnie z treścią art. 191b Kodeksu wyborczego urzędnika wyborczego dotyczą między innymi następujące zakazy:

  • urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia
  • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy urzędników wyborczych zgłaszanych do miasta na prawach powiatu
  • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
  • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


5.    Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy  oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

II. Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

powiat gdański

m. Pruszcz Gdański

4

gm. Cedry Wielkie

2

gm. Kolbudy

2

gm. Pruszcz Gdański

3

gm. Przywidz

2

gm. Pszczółki

2

gm. Suchy Dąb

2

gm. Trąbki Wielkie

2

powiat kwidzyński

m. Kwidzyn

4

gm. Gardeja

2

gm. Kwidzyn

2

gm. Prabuty

2

gm. Ryjewo

2

gm. Sadlinki

2

powiat malborski

m. Malbork

4

gm. Lichnowy

2

gm. Malbork

2

gm. Miłoradz

2

gm. Nowy Staw

2

gm. Stare Pole

2

powiat nowodworski

m. Krynica Morska

2

gm. Nowy Dwór Gdański

3

gm. Ostaszewo

2

gm. Stegna

2

gm. Sztutowo

2

powiat starogardzki

gm. Czarna Woda

2

m. Skórcz

2

m. Starogard Gdański

4

gm. Bobowo

2

gm. Kaliska

2

gm. Lubichowo

2

gm. Osieczna

2

gm. Osiek

2

gm. Skarszewy

2

gm. Skórcz

2

gm. Smętowo Graniczne

2

gm. Starogard Gdański

2

gm. Zblewo

2

powiat tczewski

m. Tczew

5

gm. Gniew

2

gm. Morzeszczyn

2

gm. Pelplin

2

gm. Subkowy

2

gm. Tczew

2

powiat sztumski

gm. Dzierzgoń

2

gm. Mikołajki Pomorskie

2

gm. Stary Dzierzgoń

2

gm. Stary Targ

2

gm. Sztum

3

miasto na prawach powiatu

m. Gdańsk

8

miasto na prawach powiatu

m. Sopot

3

 

Dyrektor Delegatury

/-/ Mirosława Torłop

 

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne