Szybki dostęp

Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

LOGOTYPY

Zblewo, 2021-01-21

INFORMACJA W SPRAWIE WYNIKU NABORU NA PARTNERA W CELU PRZYGOTOWANIA
I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 3.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, KTÓREGO WNIOSKODAWCĄ BĘDZIE GMINA ZBLEWO

 Informujemy, że Gmina Zblewo, działając zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) dokonała wyboru partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Zblewo.

W wyniku prowadzonego nabory do wspólnej realizacji projektu wybrano firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA; Kraków ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

Oferta firmy Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA Kraków ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków uzyskała najwyższą ocenę w oparciu o wskazane w ust.3  kryteria oraz spełnia warunki określone w ust.2 regulaminu Konkursu stanowiącego załącznik nr 1  do Zarządzeniem nr 215/20 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Z wybranym podmiotem podpisana zostanie umowa partnerska regulująca szczegółowe warunki współpracy.

WÓJT GMINY ZBLEWO
   (-)  ARTUR HEROLD

Załączniki :

  1. Protokół Komisji Konkursowej.

wstecz

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy] Lokalizacja Gminy Zblewo na mapie

Informacje techniczne