Menu witryny

Grafika strony

Polecamy

Ścieżka powrotu

Treść strony

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ! ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY - NA SPRZEDAŻ! 19 HA - CENY JUŻ OD 21.50 NETTO ZA METR!

NA SPRZEDAŻ - ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY NAD DK 22

opublikowano: 16 kwietnia 2018

  • TEREN dk22

 

WÓJT GMINY ZBLEWO
NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO NR XLVI/341/18
z dnia 15.02.2018 r.
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XLIV/391/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 4510.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów, składów, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacyjne.

Przetarg odbędzie się 8 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zblewo sala konferencyjna.

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku 28834200094000010120000003 w terminie do dnia 04 maja 2018 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu 58 5884381.

SZCZEGÓŁY OFERTY - BIP GMINY ZBLEWO

Jednostki

Mapa

[obiekt mapy]

Informacje techniczne